Goodbye Strangers presents...


▚▟▚▙/▘▗/▛▗
#256
▘▝▜▗/▞▝/▛▛
#283
▖▞▚▗/▚▚/▚▗
#160
▟▞▞▚/▗▙/▚▘
#180
▖▘▗▟/▞▘/▚▚
#270
▖▝▘▜/▙▗/▝▟
#224
▚▙▙▘/▜▗/▙▘
#232
▞▘▟▞/▘▜/▖▜
#456
▜▜▛▝/▟▗/▖▞
#315
▟▗▗▟/▟▜/▖▛
#656
▝▞▘▜/▙▞/▞▘
#245
▖▚▝▝/▘▘/▖▙
#546
▝▜▚▛/▗▞/▙▟
#864
▟▘▗▘/▘▙/▝▝
▗▜▜▘/▗▘/▛▜
#368
▚▘▚▙/▝▛/▜▞
#196
▝▞▟▚/▝▘/▙▗
#263
▟▟▘▗/▜▟/▚▝
#64
▟▜▝▟/▝▗/▚▙
#208
▗▜▜▘/▙▟/▛▝
▝▟▛▞/▜▞/▜▜
▖▟▛▙/▟▙/▜▗
#286/#17
▜▙▚▟/▝▞/▟▞
#2357
▟▚▖▟/10/31
#80
▙▛▜▚/▝▘/▚▚
▛▗▛▝/▚▙/▞▘