my name is sazet
i miss them
return to Goodbye Strangers